Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

olvido
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viaGunToRun GunToRun
olvido
4756 8d64
Reposted fromlitka litka
olvido
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viapouler pouler
olvido
postaw litra pół na stół roztargajmy ból na pół
— Koniec Świata
Reposted fromaviee aviee viawarkocz warkocz
olvido
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapouler pouler
olvido
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viavstane vstane
olvido
6542 1620 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vianoisetales noisetales
olvido
6909 13d6
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianiskowo niskowo
3659 1d2c 500
Reposted fromopticculture opticculture vianiskowo niskowo
olvido
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
olvido
6904 64a8
Reposted fromrisky risky viaButarou Butarou
olvido
6715 2cbd
Reposted fromcaraseen caraseen viaDimrost Dimrost
olvido
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
olvido
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viaszarakoszula szarakoszula
olvido
9072 9d43 500
Reposted frommachinae machinae vianyaako nyaako
olvido
czuć, że jest się komuś potrzebnym
Reposted fromwildgirl wildgirl

December 01 2017

olvido
Bium (koreański)- puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
Reposted fromavooid avooid viaiindependentt iindependentt
3030 c878 500

M. Hłasko

olvido
To nie jest Twoja praca, aby być wszystkim dla wszystkich, nie musisz imponować by być kochanym. Przestań się tak bardzo starać. Po prostu się pokaż i bądź prawdziwy. To wystarczy.
— Brooke Hampton
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafou fou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl